Cách tính bảo hiểm một lần

Câu hỏi:

E tham gia bao hiem dc 2 năm 4 tháng luong cơ bản là 3trieu 500nghin v e rut
tiền bảo hiểm xã hoi dc bao nhiu

Trả lời:

Nghị định 115/2015/NĐ – CP như sau:
“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định
này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54
của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo
quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm
đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không
tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển
sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”
Như vậy, bạn nếu muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì phải thuộc các
trường hợp như quy định phía trên.
Về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị
định 115/2015/NĐ-CP như sau:
“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức
hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”
Bạn không nêu rõ về thời gian đóng bảo hiểm của mình trước hay sau năm
2014.
Hiện nay bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 1 năm 4 tháng. Khi tính
hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội
từ 01 đến 06 tháng được tính là nửa năm từ 07 đến 11 tháng được tính là 01
năm. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được làm tròn là 2,5
năm.
Vậy nếu toàn bộ thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì mức
hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ là = 1,5 tháng x 2,5 năm x 3 triệu
500 nghìn = 13 triệu 125 nghìn.
Nếu toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bạn đóng bảo hiểm xã hội sau
năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ là = 2 tháng x
2,5 năm x 3 triệu 500 nghìn = 17 triệu 500 nghìn.
Nếu trong trường hợp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn có cả trước
năm 2014 và sau năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần tùy thuộc
vào thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội như thế nào mức hưởng bảo hiểm xã
hội của bạn.

Xem chi tiết về luật BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Xem chi tiết về luật tại đây

Loading Facebook Comments ...